Sodium Metasilicate

Sodium Metasilicate – Pentahydrate (5H2O)

      Sodium Metasilicate – Anhydrous

GRADES Appearance Molar Ratio Na2O % SiO2 % Moisture
Pentahydrate (5H2O) White Powder 1:1 29 +/- 1 29 +/- 1 42 % max
Anhydrous White Powder 1:1 50 +/- 2 50 +/- 2 2% max